Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r. Nr.13 poz.123 ze zm)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)
  • Statut Mosińskiej Biblioteki Publicznej nadany przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą nr XL/397/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
  • Mosińska Biblioteka Publiczna wpisana jest do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Mosina pod nr 2

Statut Mosińskiej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XL/397/16

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

 

 w sprawie nadania Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie

   

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579), art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z 2014 r., poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505, z 2016 r. poz. 1020) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829)  Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

   §1

Nadaje się Statut Mosińskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie, który stanowi załącznik do uchwały.

 §2

Traci moc uchwała Nr XXXVI/228/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

Uzasadnienie

Konieczność nadania Mosińskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie nowego statutu wynika z potrzeby dostosowania go do zmian wynikających ze zmian dokonanych w przepisach prawnych dotyczących Bibliotek, jak również ze zmiany pieczęci urzędowych, którymi posługuje się Biblioteka.

                                                           

 Załącznik

 do uchwały NR  XL/397/16   

 Rady Miejskiej w Mosinie

 z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

STATUT MOSIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSINIE


 ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury, działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 §2

1.Biblioteka swoją działalnością obejmuje Gminę Mosina.
2.
Siedzibą Biblioteki jest miasto Mosina.
3.
Biblioteka posiada pięć filii wiejskich w Czapurach, Daszewicach, Krosinku, Pecnej, Rogalinku.

§3

1.Organizatorem Biblioteki, w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Gmina Mosina.
2.
Zwierzchnikiem służbowym Biblioteki jest Burmistrz Gminy Mosina, który sprawuje nadzór nad działalnością Dyrektora i dokonuje okresowej oceny jego pracy.
3.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 4

Biblioteka używa pieczęci:

 

podłużnej o treści:  

Mosińska Biblioteka Publiczna

62-050 Mosina ul. Dworcowa 4

tel. (061)  8132-332

NIP 777-14-04-259 REGON 000979805

oraz:              

Mosińska Biblioteka Publiczna

62-050 Mosina ul. Dworcowa 4

tel. (061)  8132-332

oraz okrągłej o treści: Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie

 

ROZDZIAŁ II

  CEL I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5

Celem działalności Biblioteki jest zaspakajanie i  rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i sztuki.

 § 6 

1.Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Mosina;

2) Obsługa użytkowników - przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, prowadzenie wypożyczeń  międzybibliotecznych z innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej;

3) Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Mosina;          

4) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi organizacjami w zakresie czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Mosina;       

5) Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;

6) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

2.Filie wiejskie, o których mowa w § 2 ust. 3 wykonują zadania określone w ust. 1.


ROZDZIAŁ III

ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA

§ 7

1.Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.
Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki i jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.
3.
Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Mosina.
4.
Pozostałych pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 § 8

1.Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Mosina.
2.
Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określa Regulamin Wynagradzania.

§ 9

Dyrektor Biblioteki może powoływać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.


ROZDZIAŁ IV

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

 §10

Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

  §11

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

  § 12

Plan działalności Biblioteki oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 13

Źródłami finansowania działalności biblioteki są:

1) dotacje przekazywane przez organizatora,

2) dotacje z budżetu Państwa,

3) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

4) opłaty pobierane na podstawie przepisu art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

5) środki pozyskiwane z Unii Europejskiej oraz od innych podmiotów w związku z realizacją projektów,

6) inne źródła.

§ 14

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pozyskiwać dochody według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

 § 15

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

 

ROZDZIAŁ V

 PRZEPISY KOŃCOWE

 § 16

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

  § 17

Dyrektor Biblioteki składa Burmistrzowi Gminy Mosina coroczne sprawozdania z działalności Biblioteki oraz przedstawia potrzeby tej instytucji kultury.